Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door DVN Regie BV uit te voeren bestellingen van deelnemers in de webshop van het loyaliteitsprogramma Puntenplein (hierna: ‘Puntenplein’). DVN Regie BV is gevestigd te (3818 LE) Amersfoort aan de Stationsplein 139 en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32161261 (hierna: ‘DVN Regie’).

Door in het winkelmandje ‘Stap 3: Afronden’ te doorlopen, komt een koopovereenkomst tot stand en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden op de overeenkomst. DVN Regie adviseert u om deze Verkoopvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren door deze te printen of digitaal op te slaan.

Artikel 1 – Algemeen

1.1  Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en al uw aankopen in de webshop van het Puntenplein. In de webshop treft u ook producten en diensten van Diabetesvereniging Nederland, DVN Winkel en eventuele andere organisaties waarmee DVN Regie samenwerkt (hierna: ‘Deelnemende Organisaties’).

1.2  Alleen deelnemers aan het Puntenplein kunnen producten en diensten in de webshop bestellen.

1.3  De overeenkomst tussen u en DVN Regie met betrekking tot de koop van producten en diensten komt pas tot stand op het moment dat uw bestelling door middel van een elektronische bevestiging door DVN Regie is aanvaard en uw betaling is geautoriseerd.

1.3  Voor de diensten (waaronder ook het lidmaatschap begrepen) die u via het Puntenplein bij Diabetesvereniging Nederland of andere Deelnemende organisaties kunt afnemen, sluit u een aparte overeenkomst met de betreffende Deelnemende organisaties. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de betreffende Deelnemende organisatie van toepassing. DVN Regie is geen partij bij de overeenkomst voor de levering van deze dienst door de Deelnemende organisatie.

Artikel 2 – Bestellingen, prijzen en betaling

2.1  In de webshop wordt bij iedere aanbieding van een product of dienst het aantal in te wisselen punten vermeld. Indien u een bedrag moet bijbetalen, wordt dit bedrag (inclusief BTW) eveneens gecommuniceerd. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van de hoogte van de bezorgkosten, indien van toepassing. Gezamenlijk is dit de prijs van het product of de dienst.

2.2  U kunt de producten en/of diensten betalen op de wijze als vermeld in het winkelmandje. Betaling vindt plaats door het inwisselen van uw punten en/of een online betaling via iDEAL.

2.3  Aanbiedingen van producten en diensten kunnen gekoppeld zijn aan een vervaldatum en gelden zolang de voorraad strekt. DVN Regie doet haar best u hierover steeds goed te informeren. Helaas kan het soms gebeuren dat een vervaldatum is verstreken of het product of de dienst niet meer beschikbaar is. DVN Regie kan de bestelling dan niet aanvaarden en stelt u hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte. Eventuele betaalde geldbedragen worden dan zo snel mogelijk (binnen 14 dagen) gerestitueerd en/of de door u ingewisselde punten zullen weer bijgeschreven op uw Puntenplein account.

2.4  U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens die nodig zijn voor het afhandelen het afleveren van de bestelling. DVN Regie adviseert u dus goed te controleren dat door u opgegeven namen en afleveradressen juist zijn.

2.5  Wanneer de online betaling en/of de inwisseling van de punten niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd of om enige andere reden de bestelling niet schriftelijk of digitaal door DVN Regie wordt bevestigd, dan is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen. DVN Regie (of de Deelnemende organisatie) is dan niet verplicht het product of de dienst te leveren.

Artikel 3 – Bezorging producten

3.1  DVN Regie zal steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen van de producten. Voor het vervoer van de producten zal DVN Regie gebruik maken van diensten van derden. DVN Regie brengt verzendkosten bij u in rekening, tenzij anders aangegeven bij uw bestelling.

3.2  DVN Regie streeft ernaar de producten binnen vijf werkdagen aan u te versturen, dit geldt voor fysieke producten. Digitale producten, als een insulinepompverzekering of teruggave contributie, nemen in de praktijk meer tijd in beslag (dit kan oplopen tot vier weken). U kunt de status van uw bestelling in uw account zien. Ook wordt u per mail op de hoogte gesteld van de verzending en bezorging. Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan een bericht. U kunt de overeenkomst dan zonder kosten ontbinden. Reeds betaalde vergoedingen zullen worden gerestitueerd en ingewisselde punten worden in uw Puntenplein-account teruggeboekt.

3.3  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten rust tot het moment van bezorging op het door u ingevulde adres, bij DVN Regie.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1  U heeft het recht de overeenkomst voor de producten of de diensten binnen veertien (14) dagen te ontbinden (te herroepen). Hiervoor kunt u gebruik maken van het modelformulier (hyperlink toevoegen). De termijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag waarop u het product heeft ontvangen of, in geval van diensten, op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen..

4.2  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht van een product of dienst, dan zal DVN Regie u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen het aankoopbedrag (en, indien relevant de oorspronkelijke verzendkosten) terugbetalen. Bezorgkosten worden niet terugbetaald indien u slechts een deel van de bestelling herroept.

4.3  DVN Regie stelt een aantal regels aan het gebruik van het herroepingsrecht. U dient zorgvuldig om te gaan met (de verpakking van) het product. Indien het product is verzegeld, bijvoorbeeld in geval van cd’s en dvd’s is het niet toegestaan de verzegeling te verbreken. Het product dient bovendien onbeschadigd en met alle toebehoren in de originele verpakkingen te worden geretourneerd. Het retourneren van de producten komt volledig voor uw eigen rekening en risico.

4.4  Het in artikel 4.1 opgenomen herroepingsrecht voor diensten (waaronder mede begrepen kampen, reizen of andere vormen van vrije tijdsbesteding) is uitgesloten indien de bestelde dienst, op uw verzoek al geheel is geleverd en u afstand heeft gedaan van uw recht op ontbinding zodra de dienst is geleverd.

4.5  In aanvulling op artikel 4.4 zijn de volgende producten uitgesloten van het in artikel 4.1. opgenomen herroepingsrecht:
–  producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of speciaal voor u zijn gemaakt;
–  producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
–  producten die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
–  producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

5.1. Voor de bestelling en levering van de producten en diensten verzoekt DVN Regie u om een aantal persoonsgegevens in te vullen. DVN Regie draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en het Privacybeleid van DVN Regie [hyperlink]. DVN Regie adviseert u het Privacybeleid goed door te lezen.

Artikel 6 – Garanties, aansprakelijkheid en klachtenregeling

6.1  DVN Regie staat ervoor in dat de producten die zij aan u levert voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Het kan echter voorkomen dat de kenmerken van een product in de webshop (waaronder begrepen de prijzen) niet juist worden weergegeven of worden afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product weergegeven kenmerken en de bij de betaling vermelde prijs. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan foutief weergegeven informatie in de webshop.

6.2  Indien u klachten heeft over de dienstverlening van DVN Regie of de door DVN Regie aangeboden producten, kunt u contact opnemen met de klantenservice via het op de website vermelde contactformulier of telefoonnummer. DVN Regie streeft ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen en u adequaat te informeren over de verdere procedure.

6.3  Indien DVN Regie uw klacht over een product gegrond acht kunt u het betreffende product terugsturen met behulp van het daarvoor bedoelde retourformulier. Dit formulier kunt u vinden onder Retourbeleid op de site. Zodra DVN Regie vervolgens het product onbeschadigd retour ontvangt, in de originele verpakking en op de door haar aangegeven wijze, zal binnen enkele dagen en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontvangst van uw herroeping, uw aankoopbedrag terug worden gestort en/of zullen de voor de aankoop gebruikte punten worden teruggeboekt op uw account.

6.4  Het retourneren van de producten komt volledig voor uw eigen rekening en risico. DVN Regie is niet aansprakelijk wanneer een product tijdens het retourproces zoekraakt of beschadigt.

 6.5 Omdat DVN Regie geen partij is bij de overeenkomst tussen u en de Deelnemende organisatie van wie u een dienst afneemt, is DVN Regie ook niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen in deze diensten. DVN Regie sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid uit. Indien u klachten heeft over de dienstverlening van de Deelnemende organisatie dient u contact op te nemen met deze Deelnemende organisatie om het mogelijke probleem op te lossen en de klacht te laten behandelen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via het op de website vermelde contactformulier en telefoonnummer. DVN Regie zal vervolgens onderzoeken of zij bij het probleem kan bemiddelen.

Artikel 7 – Varia

7.1  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, de webshop en het Puntenplein waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, software en (stilstaand en/of bewegend) materiaal en berusten bij DVN Regie of haar licentiegevers.

7.2  Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen u en DVN Regie is Nederlands recht van toepassing. 

Leusden, 26 juli 2015