Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het loyaliteitsprogramma: DVN Puntenplein (hierna: ‘Puntenplein’) van DVN Regie BV, gevestigd te Leusden en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32161261 (hierna: ‘DVN Regie’). Het Puntenplein is opgericht ten behoeve van leden van Diabetesvereniging Nederland en klanten van DVN Winkel.

Door u in te schrijven voor het Puntenplein en de Algemene Voorwaarden voor akkoord aan te vinken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid) op de overeenkomst met DVN Regie. DVN Regie adviseert om deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

Artikel 1 – Algemeen

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het door DVN Regie aangeboden Puntenplein. Met het Puntenplein krijgen deelnemers de mogelijkheid om:

(i)  punten te verzamelen door (geselecteerde) producten en diensten af te nemen van Diabetesvereniging Nederland, DVN Winkel en eventuele andere op de website van het Puntenplein bekendgemaakte organisaties waarmee DVN Regie samenwerkt (hierna: ‘Deelnemende Organisaties’),

(ii) punten te verzilveren door producten en diensten te bestellen in webshop van het Puntenplein.

1.2  Om deel te kunnen nemen aan het Puntenplein dient u klant te zijn van DVN Winkel en dient u op de website een account aan te maken. Met de inloggegevens van het account kunt u inloggen op Puntenplein. Na het aanmaken van het account dient u, via een link in de bevestigingsmail, uw account te activeren. Pas daarna kunt u punten opwaarderen, sparen en verzilveren.

1.3  Via uw account heeft u onder meer inzage in uw puntensaldo, uw persoonsgegevens en de door u bestelde producten en diensten. Uw account is dus strikt persoonlijk en u dient vertrouwelijk om te gaan met uw inloggegevens. U bent aansprakelijk voor al het gebruik van uw inloggegevens en uw account (door uzelf of door een derde). DVN Regie is gerechtigd de inloggegevens te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van het Puntenplein en bijvoorbeeld om fraude of misbruik te voorkomen.

1.4  Door een review in de webshop van het Puntenplein te plaatsen, verleent u DVN Regie het recht om (delen van) de review te publiceren en/of over te nemen in andere media (te denken valt aan onze website, brochures, etc.). DVN Regie behoudt zich het recht voor, een beoordeling die feitelijke onjuistheden, beledigende, discriminerende of niet zinvolle inhoud en grof taalgebruik bevat, uit te sluiten van plaatsing.


Artikel 2 – Punten sparen

2.1  Als deelnemer van het Puntenplein kunt u punten sparen door producten en diensten af te nemen van de Deelnemende Organisaties. Een lijst van de Deelnemende Organisaties is opgenomen op de website van het Puntenplein.

2.2  De Deelnemende Organisaties en DVN Regie bepalen zelf of, en hoeveel u kunt sparen bij de aankoop van bepaalde producten of diensten. DVN Regie is vrij in het aanpassen van de puntenwaarde van de producten op Puntenplein.

2.3  De punten worden in uw account bijgeschreven door tijdige invulling (binnen drie maanden na uitgifte daarvan) van een unieke code die u van de Deelnemende Organisaties ontvangt.

2.4  De geactiveerde punten kunnen verzilverd worden bij de aanschaf van producten en diensten (met ledenkorting) in de webshop van het Puntenplein, of ander nog nader te bepalen webshops. In deze webshop kunnen ook diensten en producten van de Deelnemende Organisaties worden aangeboden. Het assortiment van de webshop kan van tijd tot tijd wisselen. Daarnaast kan de waarde van de punten van tijd tot tijd en per product of dienst fluctueren. Via de webshop is het ook mogelijk om uw punten aan te wenden voor donaties aan de door het Puntenplein geselecteerde goede doelen of voor korting op kosten voor het lidmaatschap van Diabetesvereniging Nederland.

2.5  De punten zijn persoonsgebonden en kunnen uitsluitend via uw account worden verzilverd. Het is niet toegestaan de punten te verhandelen. Evenmin kunnen punten worden overgeschreven naar een ander account of worden ingewisseld voor geld.

2.6  Indien u het vermoeden heeft dat er punten op uw account zijn bijgeschreven die niet voor u bedoeld zijn, zult u geen gebruik maken van deze punten en zult u DVN hiervan op de hoogte stellen. U bent aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het inwisselen van ten onrechte ontvangen punten.

2.7  De geactiveerde punten zijn vijf jaar geldig en komen automatisch vijf jaar na de verkrijging te vervallen. Wanneer u punten verzilvert worden automatisch eerst de oudste punten afgeschreven.

Artikel 3 – Persoonsgegevens

3.1 Om gebruik te maken van het Puntenplein verzoekt DVN Regie u om een aantal persoonsgegevens in te vullen. DVN Regie draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Privacybeleid van DVN Regie. DVN Regie adviseert u het Privacybeleid goed door te lezen.

Artikel 4 – Beëindiging

4.1  U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het Puntenplein te beëindigen door uw account op te zeggen.

4.2  DVN Regie zal uw account beëindigen indien u:

– gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van uw account en geen punten heeft gespaard. Uiterlijk twee maanden voor de afloop van deze periode zal DVN Regie u een waarschuwingsmail sturen met daarin het verzoek te bevestigen dat u uw account wilt blijven behouden en/of eenmalig in te loggen in het account;

– op frauduleuze wijze gebruik maakt van het Puntenplein;

– op een andere manier in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of schade aan DVN  Regie of de deelnemende organisaties of andere derden berokkent.

4.3  Door de beëindiging van uw account komen uw punten automatisch te vervallen.

4.4  DVN Regie is gerechtigd om het Puntenplein stop te zetten en daarmee uw account te beëindigen. Indien zij daartoe overgaat zal zij u 3 maanden voor het stopzetten hiervan op de hoogte stellen zodat u nog 3 maanden de tijd heeft om uw punten in te wisselen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1  Met betrekking tot haar dienstverlening, het Puntenplein en (de inhoud van) de website streeft DVN Regie de uiterste zorg na. Zij spant zich naar alle redelijkheid in de website en haar (ICT)systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw account, waaronder uw puntensaldo. DVN Regie legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de stand van de techniek. DVN Regie kan echter niet garanderen dat het Puntenplein, de dienstverlening of de website, geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten en evenmin dat derden niet op frauduleuze wijze toegang krijgen tot uw account en puntensaldo.

5.2  DVN Regie en haar bestuurders zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het frauduleus handelen van derden waaronder het frauduleus verzilveren van uw punten door derden.

5.3 DVN Regie en haar bestuurders zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door DVN Regie. De totale aansprakelijkheid van DVN Regie bedraagt nooit meer dan € 25,- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Iedere aansprakelijkheid van DVN Regie voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en verlies van punten, is uitgesloten.

Artikel 6 – Varia

6.1  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Puntenplein en de website waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, software en (stilstaand en/of bewegend) materiaal berusten bij DVN Regie of haar licentiegevers.

6.2  DVN Regie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. DVN Regie zal de gewijzigde algemene voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden via de website bekendmaken. Indien u de gewijzigde algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u de overeenkomst beëindigen door uw account te verwijderen. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van het Puntenplein wordt daarmee uw aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden verondersteld.

6.3  Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen u en DVN Regie is Nederlands recht van toepassing. 

Leusden, april 2018