Dit Privacybeleid is van toepassing op het loyaliteitsprogramma DVN Puntenplein, inclusief de bijbehorende webshop, (hierna te noemen: ‘Puntenplein’) van DVN Regie BV. In dit Privacybeleid informeert DVN Regie u over de wijze waarop DVN Regie uw persoonsgegevens verwerkt. Door u in te schrijven voor het Puntenplein en/of aankopen te doen in de webshop geeft u DVN Regie uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken. DVN Regie adviseert u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

Artikel 1 – Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

DVN Regie BV
Fokkerstraat 17
3833 LD Leusden

Ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32161261 (hierna: ‘DVN Regie’).

Onze privacyfunctionaris Dharma Behari is bereikbaar via d.behari@dvn.nl.

Artikel 2 – Welke Persoonsgegevens worden verwerkt

1. Om gebruik te kunnen maken van het Puntenplein en/of in de webshop producten of diensten te kunnen bestellen dient u een account aan te maken. Voor het aanmaken van uw account dient u de volgende persoonsgegevens in te vullen:
a) naam
b) e-mailadres

Ter aanvulling op voorgaande kunt u, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen:
c) adresgegevens
d) telefoonnummer

2. Indien u op onze website een beoordeling/review plaatst over een door u bestelt product, dient u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer(optioneel) in te vullen.
3. DVN Regie leert graag over haar doelgroep en houdt in dit kader het klik-, zoek- en surfgedrag van de bezoekers bij. Hiervoor maakt DVN Regie gebruik van IP-adressen en informatie uit cookies.

Artikel 3 –  Voor welke doelen verwerkt DVN Regie uw persoonsgegevens?

DVN Regie gebruikt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1 Rechtsgrond: Nakomen verplichtingen uit de overeenkomst:

i. Algemeen contact in het kader van het Puntenplein 
DVN Regie gebruikt uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer voor het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten.

ii. Afwikkelen van bestellingen 
Uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor de bestelling, levering en betaling van de door u in de webshop bestelde producten en diensten.

iii. Toekenning en verwerking van punten
Uw accountgegevens worden gebruikt om de punten, die u bijvoorbeeld kan verkrijgen via bestedingen bij de Deelnemende organisaties (bijvoorbeeld aankopen in de DVN Winkel of het lidmaatschap van de Diabetesvereniging Nederland), aan u toe te kennen en vervolgens in uw account en uw bestelling in de webshop te verwerken. Voor de toekenning van de punten voor eventuele aankopen in de DVN Winkel of het lidmaatschap van de Diabetesvereniging Nederland, maakt DVN Regie gebruik van bestanden van de DVN Winkel en/of Diabetesvereniging Nederland. Deze bestanden worden uitsluitend gebruikt voor het toekennen van punten en direct na de toekenning daarvan door DVN Regie vernietigd.

iv. Plaatsing van een beoordeling/review 
Indien u een beoordeling/review van een door u gekocht product plaatst, publiceren we uw naam bij de beoordeling/review op de website en eventueel ook in andere media (bijvoorbeeld een brochure van DVN Regie). Het door u ingevulde e-mailadres en/of telefoonnummer kunnen we gebruiken om contact met u op te nemen over uw beoordeling/review.

v. Beveiliging van uw account 
Uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. U kunt uw inloggegevens altijd via uw account wijzigen.

vi. Verstrekken van informatie aan Deelnemende organisaties 
Indien u in de webshop producten of diensten van Diabetesvereniging Nederland en eventuele andere organisaties waarmee DVN Regie samenwerkt (hierna: ‘Deelnemende Organisaties’) koopt zal DVN Regie, als dat noodzakelijk is, uw naam, adresgegevens en e-mailadres aan deze Deelnemende organisaties verstrekken voor de afwikkeling van uw bestelling.

3.2 Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

vii. Anoniem statistisch onderzoek
DVN Regie gebruikt geanonimiseerde persoons- en transactiegegevens (uit artikel 2.1 en 2.3) voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek naar en analyses op algemene trends in aankoopgedrag in de webshop. Op basis van deze onderzoeken kan DVN Regie de website, het Puntenplein en het assortiment in de webshop verbeteren.

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn echter nooit tot u als individu te herleiden.

3.3 Rechtsgrond: Toestemming

viii. E-mailmarketing

Opt-in:
Uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt DVN Regie uw naam en e-mailadres om u tweewekelijks haar e-mailnieuwsbrief met informatie over uw spaarsaldo en voor u interessante informatie of aanbiedingen van DVN Regie (waaronder ook interessante producten en/of aanbiedingen van de webshop) te sturen. Intrekking van uw toestemming /afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of door een e-mail te sturen naar info@dvnregie.nl

Artikel 4 – Bewaartermijnen

DVN Regie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang u bij het puntenplein geregistreerd bent. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal DVN Regie je persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mailmarketing) gedwongen is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de relevante (wettelijke) bewaartermijn bewaard blijven.

Artikel 5 -Beveiliging en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft DVN Regie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). De persoonsgegevens worden binnen Europa verwerkt.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DVN Regie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van DVN Regie. Met de verwerkers heeft DVN Regie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de privacyfunctionaris kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Behoudens het bepaalde in dit artikel en artikel 3 verstrekt DVN Regie uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke verplichting is gehouden.

Artikel 6 – Rechten van betrokkenen

Via de klantenservice (info@dvn.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te wijzigen, te verwijderen of te beperken. DVN Regie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien DVN Regie uw verzoek niet kan inwilligen zal zij dat altijd nader motiveren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice: info@dvn.nl. DVN Regie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal zij u hiervan op de hoogte brengen en haar afweging motiveren.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop DVN Regie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de privacyfunctionaris Dharma Behari via d.behari@dvn.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen, verzoeken of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice: info@dvn.nl.

Artikel 7 – Hyperlinks

Voor uw gemak bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Op deze websites is het privacybeleid van deze derden van toepassing. DVN Regie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de gegevens die op deze websites worden verzameld.

Artikel 8 – Wijziging privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de Website en/of per e-mail aan u bekend gemaakt. DVN Regie adviseert u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Leusden, april 2018